Klachtenreglement OpenMind Coaching

Inhoud

Inleiding OpenMind Coaching

Doel

Prestatie-indicator

Werkwijze en verantwoordelijkheden

Betrokkenen

Wmo-loket gemeente

Afhandeling van de klacht of uiting van ongenoegen

 Inleiding OpenMind Coaching

OpenMind Coaching doet er alles aan om cliënten zo goed mogelijk te begeleiden en te ondersteunen.

Ondersteuning wordt, indien mogelijk en wenselijk, ook zo goed mogelijk geboden aan de naaste(n) van de cliënt. Toch kan het voorkomen dat een cliënt, of diens naaste(n), niet helemaal tevreden is. Als een cliënt, of diens naaste(n), niet helemaal tevreden is, dan horen wij dat graag zodat wij in de gelegenheid zijn de zorg- en dienstverlening aan onze cliënten te verbeteren en te leren van klachten of uitingen van ongenoegen. Daarbij, en niet in de minste plaats, kunnen we de ontevredenheid direct en zo goed mogelijk wegnemen. Hierover gaat deze procedure. Hoe klachten van cliënten met een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) in een zorgorganisatie behandeld moeten worden, is geregeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Voor cliënten met zorg vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) geldt de Wkkgz niet. Echter bij OpenMind Coaching is deze klachtenprocedure eveneens van toepassing voor cliënten met zorg vanuit de Wmo.

Doel

Tijdig, correct en zorgvuldig afhandelen van een door cliënt/cliëntvertegenwoordiger ingediende klacht of uiting van ongenoegen.

Prestatie-indicator

De tevredenheid van cliënten/cliëntvertegenwoordigers over behandeling en afhandeling van klachten of uitingen van ongenoegen wordt gewaardeerd met een voldoende tot goed.

Werkwijze en verantwoordelijkheden

Indienen van een klacht of uiting van ongenoegen

Een klacht of uiting van ongenoegen kan persoonlijk, telefonisch, schriftelijk of via email worden geuit.

Een klacht of uiting van ongenoegen wordt bij voorkeur eerst door de klager met de betrokken coach

en/of met de coördinator van OpenMind Coaching besproken om te proberen tot een oplossing te komen.

Een klacht of uiting van ongenoegen kan (digitaal) via een klachtformulier bij OpenMind Coaching ingediend worden via info@openmindcoaching.nl

Klachten kunnen ook te allen tijde rechtstreeks bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van

Klachtenportaalzorg worden ingediend.

De klacht of uiting van ongenoegen wordt, indien van toepassing en wenselijk, schriftelijk ingediend.

Bij de formulering van de klacht kan desgewenst ondersteuning gevraagd worden aan de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Betrokkenen

1. De ontvangst van een schriftelijke klacht of uiting van ongenoegen wordt zo spoedig mogelijk bevestigd, waarna de coördinator van OpenMind Coaching binnen drie werkdagen contact met de klager opneemt.

2. De klager dient op de hoogte te worden gebracht van de klachtenregeling waar OpenMind Coaching bij is aangesloten en de mogelijkheid de klacht voor te leggen aan de onafhankelijke klachtenfunctionaris die deel uitmaakt van de klachtenregeling.

3. De coördinator maakt een afspraak met de klager en de aangeklaagde om de klacht of uiting van ongenoegen te bespreken en vraagt de zorg(meldings)coördinator van OpenMind Coaching bij dit gesprek aanwezig te zijn. Voorafgaande het gesprek tussen klager en aangeklaagde wordt zo nodig nadere informatie bij de klager of bij de perso(o)n(en) op wie de klacht of uiting van ongenoegen betrekking heeft ingewonnen door de coördinator van OpenMind Coaching.

4. De coördinator analyseert de oorzaak van de klacht of uiting van ongenoegen en nemen of direct maatregelen om het probleem op te lossen en/of de gevolgen te beperken en/of herhaling van het probleem te voorkomen of adviseren en nemen maatregelen (verbetertraject) na overleg met betrokken partijen om het probleem op te lossen en/of de gevolgen te beperken en/of herhaling van het probleem te voorkomen.

De onafhankelijke klachtenfunctionaris en geschillencommissie

Indien een cliënt er onverhoopt met OpenMind Coaching niet uitkomt dan kan de bemiddeling van de onafhankelijk klachtenfunctionaris worden ingeschakeld. De onafhankelijke klachtenfunctionaris is onderdeel van de klachtenregeling Klachtenportaalzorg. waar OpenMind Coaching bij is aangesloten.

Indien een klacht die is ingediend onder de Wet Langdurige Zorg of Zorgverzekeringswet, na behandeling conform deze regeling, niet naar tevredenheid van de klager is opgelost en de klager daarin niet berust, is sprake van een geschil. De klager kan een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Zorg en zich rechtsreeks wenden tot de Geschillencommissie. Het reglement van de Geschillencommissie Zorg is te vinden op de website www.degeschillencommissiezorg.nl

Wmo-loket gemeente

Indien een cliënt ondersteuning vanuit de Wmo ontvangt en onverhoopt er met OpenMind Coaching niet uitkomt, dan kan de cliënt op de website van de gemeente bij het Wmo-loket informatie vinden over de wijze waarop een klacht kan worden ingediend bij de gemeente.

Afhandeling van de klacht of uiting van ongenoegen

A. Na afhandeling van de klacht en/of uiting van ongenoegen wordt deze geregistreerd, de genomen acties of nog te nemen acties met resultaten en/of gegeven adviezen worden in deze registratie meegenomen.

B. Per maand worden rapportages van klachten en/of uitingen van ongenoegen, de daaraan verbonden verbetermaatregelen en resultaten gemonitord en geanalyseerd. Uit deze analyses kunnen wederom advies en/of verbeteracties volgen.

C. Per kwartaal worden door de coördinator de klachten en/of uitingen van ongenoegen gerapporteerd aan het MT van OpenMind Coaching.

D. Het resultaat van de geregistreerde klachten en/of uitingen van ongenoegen wordt gebruikt als input voor de directiebeoordeling. Daarnaast wordt het resultaat van geregistreerde klachten en/of uitingen van ongenoegen opgenomen in het jaarverslag van OpenMind Coaching.

Neem contact met mij op

Vul hieronder uw gegevens in en we nemen contact op wanneer u dat wilt.

CONTACT

Telefoon

06 53 73 24 55

E-mail

erik@openmindcoaching.nl

Adres

Hyacinthstraat 29
7572 BA OLDENZAAL
Nederland

logo

Save

Save

OpenMind Coaching
Hyacinthstraat 29
7572 BA OLDENZAAL

tel. 0541-700265

Bank: NL82 INGB 0007 0686 80
BTW: NL855573089B01
KvK: 64223191

www.openmindcoaching.nl

Share This